Employee assistance program (EAP) je mednarodno uveljavljena storitev, katere ključni namen je zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom (partner, otroci) nuditi 24/7 psihološko pomoč in podporo pri reševanju težav. S pravočasnim reševanjem težav preprečimo, da bi se le-te poglobile in pričele negativno vplivati na posameznikovo zdravje, počutje in delovno storilnost. EAP lahko pomembno psihološko podporo nudi tudi vodjem, ki se pri delu srečujejo s čustvenim in operativnim bremenom tako višjega vodstva kot tudi zaposlenih, ki jih vodijo. Opolnomočenje vodij, zlasti na področju prepoznavanja in ustreznega ukrepanja ob stiskah zaposlenih, lahko učinkovito prispeva k pozitivni delovni kulturi.

Posameznik ima v okviru EAP-ja na voljo omejeno število (običajno 5 do 6 svetovanj na leto ali na težavo). Za izvajanje osebnih svetovanj imamo vzpostavljeno mrežo izkušenih svetovalcev po celi Sloveniji in ostalih državah bivše Jugoslavije.

Z uvedbo EAP-ja lahko delovne organizacije dolgoročno znižajo absentizem, prezentizem, fluktuacijo kadra, zmanjšajo obremenitve vodij, hkrati pa izboljšajo organizacijsko kulturo ter ugled in konkurenčnost podjetja.

V slovenskem prostoru smo edini, ki storitev EAP izvajamo v skladu s standardi mednarodnega EAPA (Employee Assistance Professionals Association) in evropskega EAEF (Employee Assistance European Forum) združenja strokovnjakov s področja EAP.

BROŠURA O EAP
LETAK EAP
VIDEO

Ključni elementi EAP-ja so:

Posamezniku so na voljo različne oblike svetovanj.

Izkušeni in strokovno usposobljeni svetovalci (psihologi, psihiatri, psihoterapevti) pomagajo pri razreševanju težav pri delu ali v zasebnem življenju.

Za več informacij nas kontaktirajte.