Pošljite nam povpraševanje preko kontaktnega obrazca. V najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali in se pogovorili o vaših željah in potrebah ter vam, če bo potrebno, podrobneje predstavili Employee assistance program.

Employee assistance program lahko pričnemo izvajati takoj po podpisu pogodbe.

Ne. Izvajanje Employee assistance programa v celoti plača organizacija. Cena je odvisna od števila zaposlenih, od obsega storitev in od tega, za koliko let izvajanja storitve se podpiše pogodba.

Vsakemu zaposlenemu pripada omejeno število brezplačnih svetovanj na posamezno težavo oziroma na leto (odvisno od dogovora z naročnikom, običajno od 5 do 6). Velikokrat je takšno število svetovanj dovolj za razrešitev določene težave. V primeru, da gre za hujše težave, ki zahtevajo daljše zdravljenje, pa svetovalec posameznika napoti k ustreznemu zunanjemu strokovnjaku (psihiatru, psihoterapevtu, skupini za samopomoč ipd.).

Trenutno smo edini izvajalci Employee assistance programa v Sloveniji. Employee assistance program obsega veliko dejavnosti za zagotavljanje kvalitete storitev in doseganje mednarodnih standardov združenja EAPA (Employee Assistance Professionals Association), kot so stalna izobraževanja svetovalcev, redne supervizije itd. Če vam kdo ponuja cenejši Employee assistance program, se prepričajte, da vključuje 24/7 telefonsko svetovanje in osebna svetovanja kjerkoli v Sloveniji. Prav tako se pozanimajte o tem, kako zagotavljajo kvaliteto posameznih storitev.

Kadar se zaposleni spopada s težavami na delovnem mestu ali osebnimi težavami, kot so družinske težave, finančne ali pravne težave, duševne težave, težave z odvisnostjo ipd., se to pogosto odraža v zmanjšani storilnosti na delovnem mestu. S pomočjo svetovanj v okviru EAP-ja lahko razrešijo težave še preden le-te pričnejo negativno vplivati na učinkovitost pri delu in zdravje zaposlenih. Več o donosnosti EAP-ja lahko preberete tukaj.

Skupaj s predstavniki delovne organizacije pripravimo načrt aktivnosti informiranja in osveščanja, ki zajemajo objavo člankov v internem časopisu, objavo obvestil na intranetu ali oglasnih deskah, predstavitve na sestankih zaposlenih, distribucijo plakatov, zloženk, nalepk, vizitk in podobno. Poskušamo uporabiti čim več različnih komunikacijskih kanalov, ki so na voljo v posamezni organizaciji. Vsebino in obliko materialov prilagodimo željam in potrebam naročnika. Namen teh gradiv je zaposlene informirati o Employee assistance programu ter jih hkrati tudi ozaveščati o pomenu skrbi za lastno duševno zdravje, kar je pomemben del promocije duševnega zdravja na delovnem mestu.

Da, na voljo so svetovanja v angleškem, nemškem, hrvaškem, srbskem, bosanskem, makedonskem, španskem in italijanskem jeziku. Ob primeru svetovanja v tujem jeziku včasih ne moremo zagotoviti izvedbe osebnega svetovanja,  vedno pa se lahko izvede video svetovanje.

Za dobro koriščenje svetovanj je pomembno sodelovanje vodstvenih kadrov. Le-ti lahko prepoznajo znake stresa pri svojih podrejenih in jih napotijo po pomoč v Employee assistance program. Ker EAP predstavlja novost, je pomembno, da se vodstvene kadre pouči o njem, prav tako pa o tem, kako lahko prepoznajo znake stiske pri posamezniku in kako ga na ustrezen način napotiti po pomoč.

V mesečnem poročilu so podatki o koriščenosti svetovanj, ki so prikazani na tak način, da ni mogoče ugotoviti identitete posameznika, ki je koristil svetovanja, saj smo zavezani k zagotavljanju zaupnosti osebnih podatkov. Poročilo zajema podatke o številu izvedenih svetovanj ter njihovi obliki (telefonsko, osebno, video, e-svetovanje), o spolu klientov, o tem, ali je svetovanja koristil zaposleni ali ožji družinski član ter o vrsti težave (težave pri delu, težave v zasebnem življenju, duševne stiske, odvisnosti …). Na željo naročnika in v kolikor lahko zagotovimo ustrezno zaupnost, lahko poročamo še o regiji, iz katere prihaja klient, starostni skupini ipd.

Glavna prednost EAP-ja je vsekakor stalna 24/7 in takojšnja strokovna pomoč zaposlenim. Osebna svetovanja lahko posameznik koristi kjerkoli v Sloveniji, saj imamo vzpostavljeno mrežo svetovalcev (psihologi, psihoterapevti). Velika prednost je tudi ta, da pomoč ni na voljo le zaposlenim, temveč tudi njihovim ožjim družinskim članom. Veliko težav, ki negativno vplivajo na posameznikovo delovno storilnost, namreč izvira iz zasebnega življenja. S tem, ko nudimo pomoč družinskim članom, posredno pomagamo tudi zaposlenemu.

EAP posameznikom nudi pomoč pri razreševanju širokega spektra težav, s katerimi se posamezniki spopadajo pri delu ali v zasebnem življenju.

S pomočjo svetovanj v okviru Employee assistance program zaposleni razrešijo marsikatero težavo, še preden se le-ta poglobi in prične povzročati stres ter negativno vplivati na njihovo telesno in duševno zdravje ter sposobnost za delo.

Za stres, ki ga doživljajo posamezniki pri delu, niso vedno krive težave na delovnem mestu, ampak so včasih krivci za slabšo zbranost in storilnost pri delu težave v zasebnem življenju. Velja seveda tudi obratno. Prav zato se lahko zaposleni obrnejo po pomoč v EAP v primeru različnih težav, s katerimi se spopadajo bodisi pri delu bodisi v zasebnem življenju. Pomoč lahko koristijo tudi ožji družinski člani zaposlenih. Delo in družinsko življenje namreč vplivata na posameznikovo kvaliteto življenja in stres lahko izvira z obeh področij. Če ožji družinski člani s pomočjo EAP-ja razrešijo določeno težavo, lahko s tem bistveno pripomorejo k izboljšanju kvalitete družinskega življenja zaposlenega in posledično k boljši delovni storilnosti zaposlenega.

Popolnoma nič. Odločitev za to, ali bo posameznik koristil svetovanja ali ne, je njegova. Tudi če ga v EAP napoti nadrejeni, se zaposleni sam odloči, ali bo poklical na brezplačno telefonsko številko in se dogovoril za svetovanje. Prav zato so pomembna izobraževanja za vodstvene kadre, kjer jih usposobimo za to, da znajo na primeren način pristopiti do zaposlenega in mu predlagati, da se po pomoč obrne na EAP.
Ključno vlogo pri tem, ali bodo zaposleni koristili storitve ali ne, ima tudi stalno informiranje in osveščanje. S slednjim zagotovimo, da zaposleni na vseh ravneh delovne organizacije spoznajo, kaj jim je na voljo v okviru EAP, hkrati pa jih ozaveščamo o pomenu skrbi za lastno duševno zdravje.

Employee assistance program se izvaja v delovnih organizacijah po vsem svetu in je nepogrešljiv element promocije zdravja na delovnem mestu. Nekaterim delodajalcem se je težko odločiti, ali bodo zaposlenim nudili EAP, saj je za vidnejše rezultate, potrebno EAP izvajati dlje časa. A vsekakor se je smotrno odločiti za EAP, ker:

 • je mednarodno uveljavljena in standardizirana storitev, ki jo izvajamo v skladu z mednarodnimi standardi EAPA (Employee Assistance Professionals Association);
 • lahko s pomočjo EAP-ja v delovni organizaciji preprečujemo, odpravljamo in obvladujemo primere nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih ter izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu – oboje je delodajalec dolžan izvajati v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu;
 • ker dokazano koristi tako delodajalcem (večji storilnost in pripadnost zaposlenih) kot zaposlenim (boljše zdravje in dobro počutje);
 • ker je zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom na voljo brezplačen svetovalni telefon, ki obratuje 24/7 vse dni v letu;
 • ker lahko posameznik sam določi kraj, kjer se bosta s svetovalcem sestala za osebno svetovanje. Tako lahko izbere kraj, na katerem se počuti varno in sproščeno;
 • ker s stalnimi aktivnostmi informiranja in ozaveščanja zaposlene spodbujamo h koriščenju svetovanj in k skrbi za svoje zdravje ter dobro počutje;
 • ker s strokovno izvedenimi izobraževanji usposobimo vodstvene kadre za prepoznavanje znakov stresa pri zaposlenih ter za napotovanje zaposlenih v EAP;
 • ker opravljamo redno evalvacijo kakovosti posameznih storitev v okviru EAP-ja;
 • ker zaposleni običajno bolj zaupajo zunanjemu svetovalcu v primerjavi s svetovalcem, ki je zaposlen v delovni organizaciji;
 • ker imajo vsi naši svetovalci vsaj 3 leta izkušenj z izvajanjem svetovanj, se stalno strokovno izpopolnjujejo in so pod redno supervizijo;
 • ker imamo po celotni Sloveniji in v ostalih državah bivše Jugoslavije vzpostavljeno mrežo svetovalcev, h katerim lahko po potrebi napotimo posameznike na osebno svetovanje veliko hitreje, kot če bi se naročili sami.