1. Prvi stik

Zaposleni ali ožji družinski član se na EAP svetovalca obrne preko

  • klica na brezplačno številko,
  • e-pošte ali
  • spletnega obrazca.

Ob prvem stiku se pogovorita o aktualnih težavah, potrebah in željah. Na podlagi teh podatkov EAP svetovalec klientu posreduje kontakt ustreznega svetovalca glede na njegove težave in na najbližji lokaciji, kjerkoli v Sloveniji.

Vsa svetovanja so popolnoma zaupna.

2. Svetovalni proces

Klient in izbrani svetovalec skupaj določita konkretne cilje in naloge za proces svetovanja.

Klient redno obiskuje svetovanja, ki se po dogovoru s svetovalcem izvajajo ob dogovorjenih terminih bodisi osebno, preko telefona ali video klica.

Svetovalec z različnimi terapevtskimi pristopi nudi podporo pri obravnavanju težav in zasledovanju zastavljenih ciljev.

3. Morebitna napotitev na druge institucije

Po potrebi lahko tekom ali ob zaključku procesa EAP svetovalec klienta napoti k dodatnim virom ali strokovnjakom zunaj EAP, npr. na psihiatrično ali klinično-psihološko obravnava znotraj zdravstvenega sistema, na daljši psihoterapevtski proces ipd. Izbrani svetovalec klientu nudi pomoč in podporo tudi ob morebitni napotitvi.

4. Spremljanje in evalvacija

Med svetovalnim procesom svetovalec redno preverja napredek, naslavlja morebitne nove težave in po potrebi prilagaja načrt obravnave.

EAP svetovalec, s katerim je bil zaposleni ali ožji družinski član prvič v stiku, po obravnavi preveri tudi zadovoljstvo s celotnim procesom v okviru EAP svetovanja.